opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja Offbeat.Guide

Ovim općim uvjetima poslovanja Utis-tm d.o.o. uređuje odnos između Utis-tm d.o.o. i korisnika Offbeat.Guide web stranice.. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći obrazac narudžbenice i kupnje informacijskog sustava. Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Usluge koje pruža Offbeat.Guide

Sve informacije koje offbeat.guide web stranica prikuplja te objavljuje putem svojih web stranica za cilj imaju pomoći unaprjeđenja turizma.
Offbeat.Guide ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem Offbeat.Guide. Offbeat.Guide ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja Offbeat.Guide web stranice.
Offbeat.Guide se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svom sustavu otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama te o istom obavijestiti Pretplatnika sukladno tehničkim mogućnostima.

Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnik usluge Offbeat.Guide može biti fizička ili pravna osoba. Pristup se osigurava kupnjom licence i dodjelom pristupnih podataka. Kupnjom jedne licence osigurava se pristup jednoj nekretnini. Pretplatnik nije ovlašten pristupne podatke ustupati bilo kojoj trećoj osobi.

Slanjem Narudžbenice, Pretplatnik (fizička osoba) daje svoju suglasnost Offbeat.Guide da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka koristiti, upisivati i obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i poslova iz svoje osnovne djelatnosti.

Narudžbenica sadrži sljedeće podatke: osnovne podatke o Pretplatniku, adresu za slanje računa i obavijesti, podatke o poslovnom objektu.

Obveza Pretplatnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu

Pretplatnik je obvezan obavijestiti Offbeat.Guide u pisanom obliku o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koji su bili navedeni u Zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od nastanka takve promjene.

Ako Pretplatnik ne obavijesti Offbeat.Guide o promjeni identifikacijskih ili osobnih podataka u roku koji je predviđen te ako zbog takvog propusta Offbeat.Guide će obavijesti ili drugu dokumentaciju uključujući I račune za plaćanje smatrati dostavljenima.

U slučaju ne podmirenja računa u roku od 10 dana nakon što je račun dostavljan Offbeat.Guide smatrat će da je stranka odustala od pretplatničkog ugovora i obrisati sadržaj sa Offbeat.Guide stranica.

Zasnivanje pretplatničkog odnosa

Slanjem zahtjeva  za izradu osobnih stranica.

Offbeat.Guide nakon zaprimljenog zahtjeva obvezuje se izraditi pretplatničke stranice unutar 30 dana.

Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između Offbeat.Guide i Pretplatnika započinju od trenutka aktivacije usluge. Odnosno slanja pristupnih podatka.

Narudžbenica prihvaćena od strane Offbeat.Guide zajedno s ovim Općim uvjetima čini Ugovor o Pretplatničkom odnosu na određeno vrijeme. Obvezno trajanje ugovora je jedna godina. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka aktivacije usluge.

Pretplatnik je dužan platiti cijeli iznos pretplate prije slanja ispunjenog zahtjeva za izradu osobnog vodića.

Odbijanje zahtjeva

Offbeat.Guide ima pravo odbiti Zahtjev bez dodatnog obrazloženja.

Cjenik i uvjeti plaćanja

Cjenik

Cijene usluga utvrđene su cjenikom Offbeat.Guide koji je na snazi u vrijeme slanja Zahtjeva, a koji je sastavni dio Narudžbenice (u daljnjem tekstu: Cjenik). Offbeat.Guide je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti ga dostupnim na uobičajen način.

Cjenikom se mogu predvidjeti posebni poslovni modeli kao i dodatne usluge. U slučaju izmjena Cjenika, Offbeat.Guide je dužan izvijestiti Pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid pretplatničkog odnosa u skladu s Općim uvjetima poslovanja, U slučaju da su izmjene nepovoljnije za Pretplatnika u odnosu na ugovorene cijene Pretplatnik ima pravo u bilo kojem trenu odustati i raskinuti pretplatnički odnos.

Plaćanje Usluga

Offbeat.Guide ispostavlja Pretplatniku unaprijed godišnje račune za obavljanje Usluge. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Offbeat.Guide u pisanom ili elektroničkom obliku. U suprotnom, smatra se da je Pretplatnik prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Pretplatnik.

Smetnje, tehničke mogućnosti i ograničenje odgovornosti 

Pretplatnici aktivacijom korisničkog računa prihvaćaju da Offbeat.Guide pruža Uslugu unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svog sustava te da zbog toga Usluga neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu. Pretplatnici nemaju pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Usluge ne budu dostupne na određenim mjestima ili u određeno doba kao i ako Pretplatnik nije koristio ili pokušao koristiti Uslugu unutar određenog razdoblja. Offbeat.Guide se obvezuje obavijestiti pretplatnika o eventualnim smetnjama i/ili potencijalnim tehničkim poteškoćama.

Offbeat.Guide nije obvezan platiti naknadu štete zbog objektivnih uzoraka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti.

Odgovornost za točnost objavljenih podataka

Offbeat.Guide svo vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa poduzima mjere radi osiguravanja i povećanja kvalitete, točnosti i ažurnosti podataka i usluga na svojim stranicama. Pretplatnik je dužan obavijestiti Offbeat.Guide sve nepravilnosti. Te se Offbeat.Guide obvezuje ukloniti pogreške unutar 48 sati.

Offbeat.Guide ne jamči za točnost odnosno adekvatnost podataka i drugih usluga na na svojim web stranicama. Uslijed ograničenih tehničkih i operativnih mogućnosti programskog sustava moguće je da se podaci objave netočno ili da se ne ažuriraju redovno. Bilo kakva odgovornost Offbeat.Guide za štetu ili druge posljedice uslijed netočno, neažurno ili na drugi način manjkavo objavljenih podataka je u cijelosti isključena.

Svi posjetioci Offbeat.Guide na vlastitu odgovornost koriste podatke objavljene na web stranicama te snose odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima u cijelosti.

Pretplatnici nisu ovlašteni na bilo kakvu distribuciju podataka s web stranica Offbeat.Guide NITI JAVNO OBJEVLJIVANJE,  niti za prenošenje istih trećima. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene upotrebe podataka snositi će pretplatnik koji poduzme takve neovlaštene upotrebe.

Korisnici Offbet.Guide mogu dijeliti podatke unutar obitelji, Javno objavljivanje je strogo zabranjeno.

Privremena deaktivacija Pretplatnikovog korisničkog računa

Svaka osoba ima pravo privremeno deaktivirati svoj račun na maksimalno godinu dana nakon isteka ugovorene godine.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.
POŠTA: UTIS-TM d.o.o., 1. Ferenščica 45, 10000 Zagreb
E-MAIL: info@offbeat.guide

Rješavanje sporova

Sporovi koji bi proizašli uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjena ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Offbeat.Guide nastojat će riješiti mirnim putem. Ako, međutim, obje strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležan će biti sud u Zagrebu.

Kolačići

Offbeat.Guide web stranice poduzeća Utis-tm d.o.o. koriste „kolačiće“. Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na tvrdom disku Vašeg računala. Kolačići omogućuju web stranici Offbeat.Guide da utvrdi koji je dio njegovih web stranica najpopularniji, koje stranice korisnici najčešće posjećuju i koliko vremena provode na tim stranicama.
Offbeat.Guide koristi kolačiće radi utvrđivanja strukture prometa na svojim stranicama, što pomaže prilikom poboljšavanja strukture web stranice i prilagođavanju Vašim željama, obzirom da je naša želja da stranice na najbolji mogući način zadovoljavaju interese i želje korisnika. Prilikom provođenja i pohranjivanja tih rezultata podaci se ne otkrivaju.
Ako ne želite primati kolačiće možete ih deaktivirati sljedeći upute autora pretražnika. Daljnje informacije o tim funkcijama potražite u uputama za korištenje pretražnika.

Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti su objavljeni na Internetskim stranicama Offbeat.Guide.
Offbeat.Guide će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta.
Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.